Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

GESTIÓ D'ESTOCS I MAGATZEM

Objectius del curs

El curs d'aprovisionament -gestió d'estocs i magatzem- està pensat per adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit de la Logística Empresarial:

· Conèixer diferents mètodes de gestió d'estocs
· Millorar les tècniques de gestió de materials
· Optimitzar el nivell d'existències
· Equilibrar les mínimes existències amb risc de desabastiment
· Avaluar el cost de l'estoc
· Realització eficaç d'inventaris, etc.

Destinataris

El curs està adreçat a persones amb funcions, o amb expectatives, relacionades amb la gestió de materials, l'emmagatzematge i la distribució, bé sigui en empreses industrials, de serveis o en comerços de petita o gran superfície i que vulguin adquirir coneixements útils per a una gestió eficaç de l'aprovisionament.

PROGRAMA

GESTIÓ D'ESTOCS
Anàlisi de comandes. Període de Reaprovisionament. Interval de comanda. Cicle de l'estoc. Representació gràfica. Mètodes de Gestió d'Estocs. Punt de comanda. Estoc de seguretat. Lot Econòmic de compra. JIT. Mètode ABC. MRP. Índex de rotació de l'estoc. FIFO - LIFO. Cost de l'estoc. Variables que intervenen. Mètodes de valoració d'inventaris.

GESTIÓ DE MAGATZEMS
El Fluix de material. Distribució interna. Grau d'aprofitament del magatzem. Conceptes per al disseny d'un magatzem. Anàlisi de productes per emmagatzemar. La previsió d'evolució del nivell d'estocs. Organització d'un magatzem. Funcionament estàndard d'un magatzem. Documentació de les mercaderies. Identificació de les mercaderies. Medis de manipulació i adequació del producte: palets, plataformes, prestatgeries, packaging, carretons elevadors, etc.

ACTIVITATS A L'ENTORN DE LA GESTIÓ D'ESTOCS I MAGATZEMS
El departament d'expedicions. Transport i distribució. Els operadors logístics. Introducció a la Logística.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ