Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

FISCALITAT I GESTIÓ D'IMPOSTOS

Objectius del curs

L'objectiu del curs és fer una aproximació detallada a les obligacions fiscals de l'empresa, els tipus de determinació del rendiment, l'impost sobre la renda, l'impost de societats, l'IVA, l'IAE...

Destinataris

El curs s'adreça bàsicament a persones que, ja sigui per la seva professió o per d'altres interessos, vulguin aconseguir un coneixement pràctic en temes tributaris. Per accedir al curs no cal tenir coneixements previs de les matèries tractades.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓ A LA FISCALITAT EMPRESARIAL
Classificació d'impostos. Obligacions censals: concepte, models i terminis. Calendari fiscal.

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I AJD
Concepte i operacions més habituals gravades. Model 600.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Concepte i característiques. Tarifes i epígrafs. Impresos i terminis.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE PERSONES FÍSIQUES

Concepte i aspectes generals Determinació de la renda. Rendiments d'activitats econòmiques: Estimació directa i estimació objectiva. Pagaments fraccionats, terminis i models. Obligacions formals.
Aplicació de la tarifa: quota íntegra. Deduccions de la quota. Retencions: concepte i models. Declaració de renda: terminis i models.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
Concepte i exempcions. Base imposable i tipus impositiu. Règims especials. Obligacions formals, models i terminis.

IMPOST SOBRE SOCIETATS
Concepte i àmbit de l'impost. Determinació de la base imposable. Deute tributari: tipus de gravament i deduccions. Gestió de l'impost: pagaments a compte, declaracions, models i terminis.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ