Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

FINANCES PER A FINANCERS I NO FINANCERS

OBJECTIUS DEL CURS
 
Ajudar a comprendre els comptes anuals de l'empresa, així com altres aspectes econòmico-financers, a aquelles persones que per la seva posició dins l’entorn empresarial, i malgrat no tenir sòlids coneixements en aquest àmbit, han de poder entendre quins són els principals punts forts i mancances de la seva organització per a la correcta presa de decisions. Per assolir aquest objectiu es veuran les principals eines i recursos que permeten aquest coneixement de la realitat, però que al mateix temps, no precisen d’uns coneixements previs en l’entorn comptable.
 
 
A QUI VA ADREÇAT
 
A gerents, persones responsables de la direcció general, responsables administratius/ves financers/es, responsables de producció, de compres i, en general, a tota persona que vulgui conèixer els recursos tradicionalment ubicats a l'àmbit econòmico-financer, i que afecten les decisions que pren o ha de prendre en el seu lloc de responsabilitat dins la gestió empresarial.

PROGRAMA

El curs pràctic per introduir-vos en conceptes bàsics del món de les finances

La informació financera de les empreses:
 
1. El balanç
        - Masses patrimonials
        - Fons de maniobra
        - Equilibri financer: les ràtios i la seva interpretació
   
 
2. El compte de resultats
        - Ràtios econòmics: la seva interpretació
        - Flux de caixa i període mig de maduració
        - Anàlisi vertical i horitzontal
 
     
3.- Altres magnituds financeres
        - El Cash Flow
        - L'Ebitda
        - El valor afegit (Economic Value Added)
 
 
4.- Resta d'informació financera
        - Estat de canvis en el patrimoni net
        - Estat de fluxos d'efectiu
        - La memòria
 
 
5.- Anàlisi de la rendibilitat
        - Rendibilitat econòmica
        - Rendibilitat financera
        - Efectes de l'endeutament, el palanquejament financer
 
 
6.- Anàlisi d'inversions
        - Selecció d'inversions i mètodes d'avaluació
                - El VAN (Valor Actual Net)
                - La TIR (Taxa interna de rendibilitat)
                - Pay Back.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ