Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

CONTRACTES, NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL - NIVELL BÀSIC

Objectius del curs

El Curs de contractes, nòmines i seguretat social - nivell bàsic, està dissenyat per treballar els aspectes pràctics que ha de conèixer tota persona amb funcions relacionades amb l'administració de personal.

Destinataris

El curs va adreçat a totes aquelles persones que per motius professionals necessiten aprendre el funcionament de l'administració de personal. Per seguir aquest curs no es requereix posseir coneixements previs del tema.

PROGRAMA

CONTRACTACIÓ
Normativa aplicable: introducció a les fonts específiques del dret del treball. Subjectes del contracte: empresa i treballador. Figures confrontants: servei de transport, contracte d'execució d'obra, arrendament de serveis, administradors de societats, funcionaris, etc. Aspectes formals: documentació oficial, elements i forma del contracte, tràmits a la OTG. Modalitats de contracte.

NÒMINES
Definició del salari, determinació del salari. La nòmina: conceptes cotitzables i no cotitzables, IRPF, conceptes subjectes i no subjectes. Incapacitat temporal: malaltia comuna, accident laboral i no laboral, malaltia profesional. Maternitat.

SEGURETAT SOCIAL
Introducció: Diferents règims. Inscripció empresa. Assegurament de les diferents contingències: comuns i professionals. Cotització: Bases i tipus aplicables. Bonificacions, reduccions i recàrrecs.

 

CÀLCUL DE NÒMINES I LIQUIDACIÓ DE SEGURETAT SOCIAL

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ