Aula de seguiment i reforç escolar.
Entreu al web de DIDÀCTICA 
Política de Qualitat d'Organigrama
 
INICI > CURSOS > CURSOS A LES NOSTRES AULES

CURSOS
A LES NOSTRES AULES

CONTRACTES, NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL - NIVELL AVANÇAT

Objectius del curs

Aquest curs ha estat dissenyat especialment per a persones que tinguin funcions de responsabilitat dins del departament laboral, i que vulguin aprofundir, des de totes les perspectives, en matèries com: el salari, la modificació, la suspensió i l’extinció de contracte, les cotitzacions a la seguretat social, les principals prestacions, etc. Al curs s’abordaran totes aquestes temàtiques tant des del punt de vista general com des de l’anàlisi de situacions i casos menys habituals.

Destinataris

El curs va adreçat a totes aquelles persones amb responsabilitat dins el departament laboral de la seva empresa. Per accedir a aquest curs és important posseir coneixements previs del tema.

PROGRAMA

RETRIBUCIÓ DEL TREBALL
El salari, i la seva determinació. Estructura salarial del conveni. Modalitats retributives.

TEMPS DE TREBALL
Jornada. Calendari i horari laboral. Treball nocturn. Treball a torns. Hores extres. Permisos i llicències.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Suspensió del contracte de treball. Excedències. Descansos. Vacances. Modificació substancial de les condicions de treball.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL
Mutu acord. Dimissió del/de la treballador./a Causes vàlidament consignades al contracte. Expiració del temps. Incapacitat o jubilació. Acomiadament disciplinari. Acomiadament improcedent. Acomiadament objectiu.

 

PRINCIPALS PRESTACIONS
Atur. Incapacitat temporal. Invalidesa. Jubilació. Viduïtat.

RÈGIMS ESPECIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL
Enumeració dels principals règims especials de la seguretat social. Els/les treballadors/es autònoms/es.

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ